Intergriti Penjawat Awam Belum Mantap?

A
A

Wacana ke 88 membincangkan yang bertajuk Intergriti Penjawat Awam Belum Mantap?, dari kiri Moderator Astro Awani Nazri Kahar, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) Datuk Nadzim Johan, Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal, Prof Dr Durrishah Idrus Pelajar UTM, Pengarah Jabatan Integriti Dan Pematuhan Standard, PDRM, Datuk Zamri Yahya. Foto Sinar Harian oleh ASRIL ASWANDI SHUKOR.