KOSA kata bahasa Melayu terbentuk daripada beberapa proses, termasuklah proses pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan.

Pengimbuhan pula ialah proses menambahkan imbuhan pada golongan kata tertentu yang akan mengubah makna, bentuk, tugas, dan golongan kata, serta membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, yakni awalan, akhiran, sisipan, dan apitan.

Dalam makalah ini, penulis ingin menyentuh aspek imbuhan awalan asing dan kata ganti singkat dalam bahasa Melayu.

Menurut buku Garis Panduan Penggunaan Bahasa Melayu dalam Media Massa terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Kementerian Penerangan, Komunikasi, Kesenian, dan Kebudayaan (KPKK) dan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak (IPPTAR), imbuhan awalan asing terdiri daripada anti-, bio-, dwi-, eka-, eko-, ko-, maha-, multi-, pasca-, pra-, pro-, sosio-, sub-, swa-, tata-, tri-, dan tuna- dieja sebagai satu perkataan, tanpa tanda sempang apabila bertemu dengan kata nama (KN) umum.

Namun, apabila awalan ini bertemu dengan kata nama (KN) khas, kosa kata tersebut akan ditulis dengan tanda sempang (-).

Kata Nama (KN) Umum

Contoh

– dadah, data, dan karya.

Kata Nama (KN) Khas

Contoh

– Israel, Olimpik, dan Amerika.

Imbuhan Awalan Asing dalam Bahasa Melayu

SALAH

BETUL

*anti dadah

antidadah

*anti Israel

anti-Israel

*anti nuklear

antinuklear

*bio data

biodata   

*bio kimia

biokimia

*bio gas

biogas

*dwi bahasa

dwibahasa

*dwi bulanan

dwibulanan

*dwi bentuk

dwibentuk

*eka fungsi

ekafungsi

*eka sistem

ekasistem

*eka bahasa

ekabahasa

*ko kurikulum

kokurikulum

*maha guru

mahaguru

*maha raja

maharaja

*maha hakim

mahahakim

*multi disiplin

multidisiplin

*multi nasional

multinasional

*multi lateral

multilateral

*pra kata

prakata

*pra Olimpik

pra-Olimpik

*pra bayar

prabayar

*pro aktif

proaktif

*pro Amerika

pro-Amerika

*pro barat

probarat

*pasca modenisme

pascamodenisme

*pasca kabinet

pascakabinet

*pasca merdeka

pascamerdka

*sosio budaya

sosiobudaya

*sosio ekonomi

sosioekonomi

*sub-judul

subjudul

*sub-sistem

subsistem

*sub-standard

substandard

*swa daya

swadaya

*swa layan

swalayan

*swa karya

swakarya

*tata bahasa

tatabahasa

*tata tertib

tatatertib

*tata cara

tatacara

*tri logi

trilogi

*tri bahasa

tribahasa

*tuna karya

tunakarya

*tuna susila

tunasusila

*tuna wisma

tunawisma

Kata ganti singkat dalam bahasa Melayu terdiri daripada kau-, ku-,   -ku, -mu dan –nya.

Kata ganti singkat kau- dan ku- sebagai awal penanda pasif ditulis serangkai dengan kata dasar yang ada di belakangnya.  Contohnya:

kauambil

kuambil

kaudengar

kudengar

kaulihat

kulihat

kauterima

kuterima


Kata ganti singkat –ku, -mu dan –nya sebagai unsur akhiran ditulis serangkai dengan kata dasar atau bentuk dasar yang ada di depannya. Contohnya:

cintaku

cintamu

cintanya

kepadaku

kepadamu

kepadanya

Catatan:
Kata ganti singkat -ku, -mu dan –nya sebagai kata ganti nama ALLAH menggunakan huruf besar sebagai huruf pertama dan dihubungkan dengan kata yang ada sebelumnya dengan menggunakan tanda sempang (-) untuk menyatakan milik atau kepunyaan ALLAH atau merujuk ALLAH.

Contoh:
1. Bimbinglah hamba-Mu ini, ya ALLAH.
2. Marilah kita memohon rahmat-Nya, hidayat-Nya dan petunjuk-Nya.
3. Pada malam itu, saya mendapat petunjuk daripada-Nya.

Pujangga Melayu menggarang pantun,
Tulat langkat menjadi hikayat;
Bahasa Melayu tonggak tamadun,
Wasilah pengikat perpaduan rakyat.

Bahasa berwibawa, sastera bermutu, kualiti dipulihara, martabat di mercu. Bahasa Jiwa Bangsa.