YANG mana satukah daripada kata kerja terbitan di bawah yang betul? mensasarkan atau menyasarkan? mengkagumkan atau mengagumkan? mensucikan atau menyucikan? menyintai atau mencintai?

Kesalahan penggunaan ini dapat dikesan di mana-mana sahaja sama ada dalam bentuk penulisan ataupun ucapan. Jawaban bagi persoalan di atas akan terjawab dengan sendirinya apabila pembaca selesai membaca hasil penulisan ini.

Dalam penulisan pada kali ini saya akan mengulas tentang cara penggunaan imbuhan awalan meN- dalam bahasa Melayu. Imbuhan awalan meN- ialah awalan yang membentuk kata kerja. Awalan ini mempunyai lima bentuk varian, bergantung pada huruf pertama kata dasar yang bercantum dengannya. Bentuk-bentuk varian dimaksudkan ialah me-, mem-, men-, meng- dan menge-.

(i) meN- menjadi me- apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m, n, ny, ng, r, l, w dan y.

Contohnya, makan menjadi memakan, marah (memarahi), nanti (menanti), nasihat (menasihati), nyala (menyala), nyanyi (menyanyi), nganga (menganga), ngengek (mengengek), rantai (merantai), rotan (merotan), lawan (melawan), labur (melabur), warta (mewartakan), waris (mewarisi) dan yakin (meyakinkan)

Termasuk ke dalam jenis ini ialah kata dasar yang bermula dengan huruf p, t, k, dan s. Dalam hal ini, huruf pertama dalam kata dasar berubah menjadi bentuk sengau yang sama daerah artikulasinya (homorganik), iaitu p menjadi m, t menjadi n, k menjadi ng dan s menjadi ny.

Contohnya, pesan menjadi memesan, pukul (memukul), tetap (menetap), tari (menari), karang (mengarang), kata (mengata), salin (menyalin) dan sinar (menyinar)

(ii) meN- menjadi mem- apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b.

Contohnya, bilas menjadi membilas, basuh (membasuh), beri (memberi), bantu (membantu), buru (memburu) dan lain-lain lagi.

Terdapat beberapa perkataan bermula dengan huruf p yang menerima imbuhan awalan mem- dan dianggap kekecualian. Contohnya, pelopor menjadi mempelopori, pelawa (mempelawa), percaya (mempercayai), punya (mempunyai), peduli (mempedulikan) dan lain-lain lagi.

(iii) meN- menjadi men- apabila diimbuhkan pada kata dasar  yang bermula dengan huruf d, c, j, sy dan z.

Contohnya, deru menjadi menderu, dayung (mendayung), curi (mencuri), cari (mencari), jahit (menjahit), jolok (menjolok), syukur (mensyukuri), syarat (mensyaratkan), ziarah (menziarahi) dan zahir (menzahirkan).

Terdapat dua kekecualian pada bentuk kata dasar, iaitu ternak dan tertawa yang menerima awalan men- tanpa berlaku pengguguran iaitu ternak menjadi menternak dan tertawa (mentertawa).

(iv) meN- menjadi meng- apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf g, gh, kh, h, a, e, i, o dan u.

Contohnya, gali menjadi menggali, garu (menggaru), ghairah (mengghairahkan), ghaib (mengghaibkan), khusus (mengkhususkan), hantar (menghantar), hantu (menghantui), amuk (mengamuk), alir (mengalir), ejek (mengejek), ekor (mengekori), ikut (mengikut), ikat (mengikat), olah (mengolah), oceh (mengoceh), ubat (mengubati) dan ulang (mengulang).

Terdapat satu bentuk kekecualian , iaitu kata dasar kaji yang huruf pertamanya tidak berubah menjadi sengau apabila bergabung dengan awalan meng-, iaitu mengkaji. Bentuk ini berbeza daripada bentuk mengaji.

(v) meN- menjadi menge- apabila digabungkan dengan kata dasar yang bersuku kata satu.

Contohnya, cat  menjadi mengecat, bom (mengebom), sah (mengesahkan), tin (mengetin), had (mengehadkan), lap (mengelap) dan lain-lain lagi.

Jika imbuhan awalan meN- digabungkan dengan kata dasar daripada perkataan pinjaman, terdapat sedikit perbezaan dari segi cara penggabungannya. Contohnya, kata dasar tafsir menjadi kata terbitan mentafsir bukannya menafsir. Dalam penulisan yang akan datang saya akan menjelaskan kaedah menghasilkan kata terbitan daripada kata dasar perkataan pinjaman. Marilah sama-sama kita memartabatkan bahasa Melayu.

Akhir kata “Cintailah Bahasa Kita, Bahasa Jiwa Bangsa”.

Ruangan ini dikelolakan oleh DBP Wilayah Timur