SEBAGAI salah satu bahasa yang pesat berkembang di dunia, bahasa Melayu turut mengalami perubahan, pembinaan dan perkembangan.

Perhubungan antara penutur bahasa Melayu dengan penutur bahasa-bahasa lain, terutamanya bahasa Arab dan bahasa Inggeris menyebabkan bahasa Melayu telah mengalami proses peminjaman bunyi bahasa daripada bahasa-bahasa tersebut.

Bahasa Melayu tidak dapat mengelak daripada meminjam bunyi bahasa asing ini bagi memenuhi keperluan untuk menampung lambakan bentuk kata pinjaman yang memperkaya khazanah perbendaharaan kata bahasa Melayu.

Bahasa Melayu telah menerima sembilan konsonan pinjaman bagi melengkapkan keperluan semasa kerana 18 konsonan asli bahasa Melayu sedia ada iaitu p, b, t, d, k, g, c, j, m, n, ny, ng, s, h, r, l, w, dan y masih belum berupaya untuk menampung kemasukan kata pinjaman dari segi proses pengejaan.

Penggunaan konsonan pinjaman ini dalam bentuk-bentuk perkataan yang dieja mengikut ejaan lama seperti berikut:

(i)     f     -    feri, sifir, qaf
(ii)     v     -video, universiti
(iii)     th    -thabit, mithal, bahath
(iv)    dz/ dh - dzat, dharab,                     nidzam, hadhir, haidh
(v)    z    -ziarah, azam, Aziz
(vi)    sh -sharat, mashhur,                  skuash
(vii)    kh -Khamis, akhir, barzakh
(viii)    gh    -ghaib, baghal, baligh
(ix)    q     -    qari, baqa, fariq

 Pada umumnya bunyi-bunyi pinjaman di atas masih digunakan, namun sesetengah bunyi telah ditukar mengikut sistem ejaan baharu. Contohnya:

(i) ‘th’ menjadi ‘s’: mithal menjadi misal Thalatha menjadi Selasa

Ithnin menjadi Isnin bahath menjadi bahas thalji menjadi salji

(ii) ‘dz’ menjadi ‘z’: dzalim menjadi zalim dzat menjadi zat dzikir menjadi zikir adzab menjadi azab adzan menjadi azan

(iii) ‘dh’ menjadi ‘d’:
haidh menjadi haid

Ramadhan menjadi Ramadan

redha menjadi reda

dhaif  menjadi daif

fardhu menjadi fardu

(iv) ‘sh’ menjadi ‘sy’:

sharat  menjadi syarat

isharat menjadi isyarat

shaitan menjadi syaitan

masharakat menjadi masyarakat

skuash menjadi skuasy

(v) ‘q’ menjadi ‘k’:

qadhi  menjadi kadi

maqam  menjadi makam

aqidah  menjadi akidah

aqiqah  menjadi akikah

aquarium  menjadi akuarium


Beberapa istilah yang tergolong sebagai istilah keagamaan yang berkait rapat dengan akidah dan al-Quran dikekalkan ejaannya mengikit bunyi asal.  Contohnya:
(i)    quran
(ii)    qadak
(iii)    qadar
(iv)    qari
(v)    thani
    
Tidak menjadi kesalahan jika kita meminjam apa-apa sahaja aspek bahasa sama ada dari segi bunyi, imbuhan atau kosa kata daripada bahasa lain, namun kita perlu sesuaikan penggunaannya agar selaras dengan cara penggunaan bahasa Melayu.

Bahasa sifatnya dinamik.  Demikian juga bahasa Melayu yang dapat menerima unsur asing kerana keperluan semasa memerlukan kita melakukan proses peminjaman.

 Bahasa-bahasa yang mantap di dunia seperti bahasa Inggeris, Arab, Perancis, Jerman dan sebagainya juga menerima perkataan pinjaman kerana dunia kini tanpa sempadan.

Namun yang penting, kita hendaklah menggunakan sesuatu yang kita pinjam mengikut acuan kita sendiri. Marilah sama-sama kita memartabatkan bahasa Melayu.

Akhir kata “Cintailah Bahasa Kita, Bahasa Jiwa Bangsa”.

* Ruangan ini dikelolakan oleh DBP Wilayah Timur