DIKATAKAN ilmu dalam keadaan krisis kerana tidak berlakunya integrasi ilmu nakliah dan akliah, menyebabkan dualisme terjadi. Faktor penting dalam kesatuan ilmu ialah pembentukan tasawur (pandangan semesta) yang memiliki faktor kesatuan dan keseimbangan.

Tanpa keseimbangan berlaku pemberatan sama ada ilmu tradisional dan tidak mengambil kira ilmu konvensional yang memiliki manfaat berbanding. Atau fokus utama kepada ilmu konvensional tanpa menghubungkan kepentingan ilmu agama, ia akan membawa kepada binaan tasawur yang tidak integratif.

Dalam kebangkitan tamadun Islam, antara faktor yang sangat menyumbang ialah integrasi nakliah-akliah yang menyebabkan tasawur ilmu mengambil pendekatan menegak-merentas. Tasawur mengenai Penciptaan menghubungkan ALLAH sebagai Pencipta dan alam ini sebagai sumber rahmat dan nikmat yang patut disyukuri.

Sekiranya kita hanya berpegang kepada ilmu konvensional, tasawur mengenai ALLAH dan kaitannya dengan hubungan menegak tidak sedemikian. Alam ini dikatakan terjadi dengan sendiri (by nature or by accident). Pendekatan akliah yang bertunjangkan rasionaliti dan pendekatan empiris (uji kaji) menjadi hujah utama untuk mendapat kebenaran.

Sekiranya faktor menegak (nakliah) diintegrasikan dengan sumber merentas (akliah) pembentukan tasawur akan jadi lebih seimbang. Al-Quran yang dijadikan sumber pedoman tidak saja bersifat harfiah (tekstual) tetapi ia berorientasikan kontekstual iaitu merujuk kepada rahmat dan nikmat yang terdapat.

Al-Quran menganjurkan kecenderungan menggunakan akal (afala ya’qilun - tidakkah kamu berakal), (Afala ya taffaqqarun – tidakkah kamu berfikir) dan (afala ya tadabbarun – tidakkah kamu mengkaji dan menyelidik). Asas ini sangat penting dalam proses penjanaan ilmu dan kaitannya dengan kebesaran ALLAH.

Daripadanya bakal terbina tasawur yang lebih bermakna. Kalau ditanyakan apa maksud pembangunan yang sewajarnya terjadi. Orang yang berfikir konvensional semata-mata akan menyatakan ialah pembangunan sains dan teknologi sebagai asas dan bangunan pencakar langit sebagai bukti.

Kalau ditanyakan kepada orang yang memiliki tasawur yang nakliah sifatnya ia akan mengatakan pembangunan rijal (manusia) yang paling utama tanpa menolak kepentingan sains dan teknologi yang beretika dan memiliki nilai guna yang berpedoman agama.

Pandangan yang divergen ini boleh menghasilkan krisis dalam ilmu dan pemikiran. Yang satu berpegang kepada akal semata-mata sebagai sumber kebenaran (rasionaliti). Yang satu lagi berpedomankan agama bagi memandu rasionaliti supaya terbina akal-budi insan yang seimbang.

Krisis keilmuan ini perlu diatasi supaya proses pendidikan membangunkan peribadi insan berada dalam fitrahnya. Bayangkan kalau ilmu yang dipelajari tidak terkandung roh yang dijiwai, ilmu bakal menjadi kosong dan hampa.

Sebaliknya ilmu yang terkandung roh di dalamnya ia bakal menjadi cahaya yang memberikan pencerahan kepada manusia mengenai jalan yang benar dan jalan yang tidak benar.
Sifat ilmu yang menerangi bakal mengatasi kejahilan dan ketidaktahuan. Ilmu manusia menjadi terbatas dalam lingkungan yang terbatas pula.

Sekiranya skop ilmu terolah hasil adanya integrasi nakliah-akliah faktor yang nyata diketahui dan faktor yang ghaib diyakini. Inilah tradisi berfikir dalam Islam yang menghubungkan alam nyata yang terbatas dengan alam ghaib yang tidak terbatas.

Krisis dalam ilmu perlu diatasi dengan pendekatan integratif dan Islamisasi dalam ilmu. Integrasi dapat berlaku sekiranya faktor nakliah dalam ilmu menyantuni faktor akliah dalam ilmu. Asas etika dan nilai yang Qurani memberi pedoman terhadap binaan ilmu supaya tasawurnya menjadi lebih seimbang.

Islamisasi ilmu boleh terjadi dengan mengambil pendekatan eklektik yang dianjurkan oleh Prof Taha Jabir al Alwani. Pertama, meneliti ilmu tradisional dan lakukan islah dalam pendekatan yang tidak bercanggah dengan syariah.

Kedua, lakukan kajian dan ketelitian mengenai ilmu konvensional (moden) dan mengambil manfaat berbanding darinya yang tidak bercanggah dengan syarak.

Ketiga, santuni kedua-dua sumber secara eklektik supaya ia memberi tasawur yang lebih seimbang dan memberi manfaat kepada manusia.

* Prof Datuk Dr Sidek Baba, Kuliyyah Pendidikan UIAM