TAJUK Taksonomi Bloom cip-taan Yahudi oleh Abdul Na-ser Tun Rahman - Cetusan Sinar Harian 9 Januari lalu adalah dirujuk.

Pada tahun 1956, Benjamin Bloom dengan beberapa rakan beliau iaitu Max Englehart, Edward Furst, Walter Hill, dan David Krath-wohl menerbitkan satu rangka kerja untuk mengkategorikan matlamat pendidikan: Taksonomi Objektif Pendidikan yang juga dikenali seba-gai Taksonomi Bloom. Rangka kerja ini telah digunakan oleh generasi guru peringkat sekolah rendah atau K-12 dan juga oleh pengajar kolej dalam pengajaran mereka.

Rangka kerja yang dikemukakan oleh Bloom dan rakan-rakannya terdiri daripada enam kategori utama atau domain: Pengetahuan, Pemahaman, Aplikasi, Analisis, Sintesis, dan Penilaian.

Kategori selepas Pengetahuan dipersembahkan sebagai kemahiran dan kebolehan, dengan pemahaman bahawa pengetahuan adalah pra-syarat  diperlukan untuk memastikan  kemahiran dan kebolehan ini dapat diamalkan dan digunakan.

Walaupun setiap kategori me-ngandungi sub kategori, semuanya terletak di sepanjang kontinum dari aras mudah ke aras sederhana hingga ke aras tinggi atau tahap rumit dan konkrit hingga ke abstrak. Taksonomi itu dikenang secara umum mengikut enam kategori utama.

Dalam Taksonomi Asal Bloom (1956), beberapa penjelasan mudah dan ringkas tentang kategori utama ini boleh diperoleh dari Lampiran Taksonomi Objektif Pendidikan (Buku Panduan Satu, ms 201-207):

Pengetahuan “melibatkan mengingat semula perkara spesifik dan alam semesta, kaedah dan proses, atau balik corak, struktur, atau penetapan.”

Pemahaman “merujuk kepada jenis pemahaman yang mana individu tahu apa yang diperkatakan dan boleh menggunakan bahan atau idea yang disampaikan tanpa melibatkannya dengan bahan lain atau melihat implikasi sepenuhnya.”

Mengaplikasi pula  merujuk kepada “penggunaan abstrak dalam situasi tertentu dan konkrit.”

Analisis mewakili “pecahan komunikasi ke dalam unsur-unsur konstituennya atau bahagian-bahagian sedemikian rupa sehingga hierarki idea relatif dijelaskan dan / atau hubungan antara idea yang dinyatakan dinyatakan dengan jelas.”

Sintesis melibatkan “menyusun unsur-unsur dan bahagian-bahagian untuk membentuk keseluruhan.”

Penilaian membolehkan “penghakiman mengenai nilai bahan dan kaedah untuk tujuan yang diberikan.”

Dalam tahun 2001, sekumpulan ahli psikologi kognitif, ahli teori kurikulum dan penyelidik penga-jaran, dan pakar ujian serta penilaian telah  menyusun semula Taksonomi Bloom dan telah menerbitkan sebuah penulisan baharu dengan tajuk A Taxonomy for Teaching, Learning, and Assessment (Takso-nomi untuk Pengajaran, Pembela-jaran dan Pentaksiran).

Pengarang taksonomi semakan ini menggariskan beberapa dinamis-me, menggunakan kata kerja atau nahu dan gerund untuk melabelkan kategori dan sub kategori mereka (bukan nahu taksonomi asal). “Kata kerja” menggambarkan proses kognitif yang mana para pemikir temui menggunakannya bersama dengan pengetahuan.

Dalam semakan taksonomi ini, pengetahuan adalah berdasarkan enam proses kognitif, tetapi penga-rangnya mencipta taksonomi bera-singan tentang jenis pengetahuan yang digunakan dalam menjana pemikiran:

Pengetahuan Fakta - Pengetahuan pengistilahan, Pengetahuan mengenai butiran dan elemen khusus

Pengetahuan Konsep - Pengetahuan klasifikasi dan kategori, Pengetahuan prinsip dan generalisasi, Pengetahuan mengenai teori, model, dan struktur

Pengetahuan Prosedural - Pengetahuan kemahiran dan algoritma subjek khusus, Pengetahuan teknik  dan kaedah subjek khusus , Pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan masa untuk menggunakan prosedur yang sesuai

Pengetahuan metakognitif - Pengetahuan Strategik, Pengetahuan tentang tugas kognitif, termasuk pengetahuan kontekstual dan bersyarat yang sesuai, Pengetahuan diri

Bagi memastikan taksonomi semakan ini boleh diguna pakai, pengarang taksonomi telah  menca-dangkan jawapan yang pelbagai untuk persoalan ini, dan telah menambah beberapa penjelasan:

1.Objektif (matlamat pembe-lajaran) adalah penting dan mesti dibina dan dibentuk dengan baik supaya guru dan pelajar sama-sama memahami tujuan pembentukan tersebut.

2. Guru  boleh mendapat man-faat daripada penggunaan kerangka untuk menganjurkan objektif kerana menyusun objektif yang baik mem-bantu menjelaskan objektif untuk diri mereka dan bagi pelajar.

3. Memiliki satu set objektif yang disusun membantu guru untuk:  merancang dan menyampaikan arahan  sesuai; merancang tugas dan strategi penilaian yang sah; dan memastikan arahan dan penilaian sejajar dengan objektifnya.

Oleh itu, taksonomi semakan 2001 ini harus digunakan sebagai satu cadangan pandangan yang lebih luas dan lebih menyeluruh oleh pendidik, guru, pengajar, jurulatih profesional, dan perancang kurikulum.

 * Penulis ialah seorang pendidik di IPG, Lembah Pantai Kuala Lumpur